RNDr. Monika DILLINGEROVÁ, PhD.

miestnosť: M 146
tel./klapka: 02 602 95 323
Konzultačné hodiny: podľa dohovoru
e-mail: dillingerova(at)fmph.uniba.sk

Rozvrh:

https://candle.fmph.uniba.sk/

Vzdelanie:

 • Gymnázium Grösslingová, trieda so zameraním na matematiku a fyziku
 • následne Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko – fyzikálna fakulta (dnes FMFI) odbor: Učiteľstvo všeobecnevzdelávacích predmetov, špecializácia: matematika – informatika
 • 1997 – 2002 FMFI UK Bratislava, externé doktorandské štúdium, odbor: Teória vyučovania matematiky, dizertačná skúška úspešne vykonaná 22.11.2000
 • 2005 obhájená dizertačná práca a priznaná vedecko-akademická hodnosť PhD.

Pedagogická činnosť:

 • 28.08.1989 – 31.08.1990 Základná škola Vazovova 4, Bratislava, učiteľka matematiky a fyziky, plný úväzok
 • 01.09.1990 – 31.07.1991 Gymnázium Grösslingová, Bratislava, učiteľka matematiky a informatiky, plný úväzok
  (15.08.1991 – 01.10.1993 materská dovolenka)
 • 01.10.1993 – 31.08.1995 Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Katedra matematiky, odborná asistentka – cvičenia z matematiky
 • 01.09.1995 – dodnes FMFI UK, Bratislava, KZDM,
  odborná asistentka
  • semináre: Didaktický seminár zo školskej matematiky, Didaktika matematiky, Informačné komunikačné technológie vo vyučovaní matematiky,
  • prednáška: Kapitoly z vyučovania matematiky

Popri tom:

 • 02.09.1997-02.07.1998 ZŠ Kalinčiakova, Bratislava, učiteľka matematiky na kratší pracovný čas – 21,73%
 • 02.09.1998-02.07.1999 ZŠ Kalinčiakova, Bratislava, učiteľka matematiky na kratší pracovný čas – 21,73%
 • 02.09.2002-02.07.2003 ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava, učiteľka matematiky na kratší pracovný čas – 21,73%
 • 02.09.2003-02.07.2004 ZŠ s MŠ Sibírska 39, Bratislava, učiteľka matematiky na kratší pracovný čas – 21,73%

Vedecká a publikačná činnosť:

 • Dillingerová M., Krállová M.: Riešenie Fredholmovej integrálnej rovnice s nespojitým jadrom. In: CO-MAT-TECH ´96. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, 1996 ISBN 80-2270901-8
 • Krállová M.: Návodné úlohy 47. ročníka MO, kat. Z. In: 47. Ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. Kola. IUVENTA, Bratislava, 1997.
 • Krállová M.: Návodné úlohy 48. ročníka MO, kat. Z. In: 48. Ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. Kola. IUVENTA, Bratislava, 1998.
 • Krállová M.: Návodné úlohy 48. Ročníka MO, kat. Z. In: Matmix. Matematický časopis pre ôsmakov, deviatakov a stredoškolákov. Metodické centrum, Tomášikova 4, Bratislava, 1998
 • Krállová M.: Úlohy o pohybe. In: Zborník príspevkov na seminári z teórie vyučovania matematiky. KZDM, Bratislava, 1998.
  ISBN 80-223-1355-6
 • Krállová M.: úlohy MO: 49. ročník: C-I-2, B-I-6. publikované v letáku MO ABC, IUVENTA, Bratislava 1999,
 • Krállová M.: úlohy MO: 49. ročník: Z9-I-2, Z8-I-5. publikované v letáku MOZ, IUVENTA, Bratislava 1999, ISBN 80-88893-44-5
 • Krállová M.: Návodné úlohy kategórie Z8. In: 49. Ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. Kola. IUVENTA, Bratislava, 1999. ISBN 80-88893-45-3
 • Krállová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z9. In: 49. Ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. Kola. IUVENTA, Bratislava, 1999. ISBN 80-88893-45-3
 • Krállová M.: Typológia návodných úloh. In: Zborník Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky. KZDM, Bratislava, 1999. ISBN 80-223-1435-8
 • Krállová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z6. In: 50. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2000
 • Krállová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z4. In: 50. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2000
 • Krállová M.: Návodné úlohy kategórie Z7. In: 50. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2000
 • Krállová M.: úlohy MO:50. ročník: Z5-II-1, Z9-II-2, Z9-II-2náhrada, Z9-II-3náhrada. publikované v letákoch MO ABC, resp. MOZ, IUVENTA,Bratislava 1999, 2000
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z5. In: 51. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2001
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z7. In: 51. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2001
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z8. In: 51. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2001
 • Dillingerová M.: úlohy domáceho kola MO: 51. ročník: Z5-I-1, Z6-I-5, Z9-I-5, publikované v letákoch MOZ, IUVENTA, Bratislava 2001
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 51. ročník: Z4-II-3, Z9-II-2, Z9-III-4 publikované v letákoch MOZ, IUVENTA, Bratislava, 2002
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z4. In: 52. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2002
 • Dillingerová M.: Riešenia úloh MO, kategória Z9. In: 52. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2002
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 52. ročník: Z4-I-2, Z4-I-3, Z4-I-4, Z4-I-5, Z4-I-6, Z5-I-2, Z8-I-3, Z8-I-5, Z9-I-3, Z9-I-6, publikované v letáku MOZ, IUVENTA, Bratislava 2002
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 52. ročník:Z4-II-1, Z4-II-2, Z4-II-3, Z6-II-3, Z7-II-3, Z8-II-2, Z9-II-1, Z9-II-3, Z9-III-3, Z9-III-4 publikované v letákoch MOZ, IUVENTA, Bratislava 2003
 • Dillingerová M., Jodas V., Žabka J.: Didaktický seminár zo školskej matematiky 5. Zadania úloh. elektronická forma študijného materiálu http://www.fmph.uniba.sk/~kzdm/vyuka.htm 2001,2002
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 53. ročník: Z4-I-1, Z4-I-2, Z4-I-3, Z4-I-4, Z4-I-5, Z4-I-6, Z5-I-5, Z6-I-3, Z7-I-6, Z8-I-1, Z8-I-5, Z9-I-4, publikované v letáku MOZ, IUVENTA, Bratislava 2003
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z4. In: 53. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2003
 • Dillingerová M.: Komentáre k úlohám MO, kategória Z8. In: 53. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2003
 • Dillingerová M.: Rozšírenie poznatkov o mnohostenoch pre žiakov stredných škôl. In: Zborník 5 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky. KZDM, Bratislava, 2003 ISBN 80-223-1874-4
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 53. ročník: Z4-II-1, Z4-II-2, Z4-II-3, Z5-II-2, Z9-III-1 publikované v letákoch MOZ, IUVENTA, Bratislava 2004
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 54. ročník: Z4-I-4, Z4-I-5, Z4-I-6, Z6-I-3, Z7-I-1, Z7-I-3, Z7-I-4, Z7-I-5, Z9-I-2, publikované v letáku MOZ, IUVENTA, Bratislava 2004
 • Dillingerová M.: Riešenia domáceho kola MOZ 4. In: 54. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2004 ISBN 80-8072-017-7
 • Dillingerová M.: Riešenia domáceho kola MOZ 6. In: 54. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2004 ISBN 80-8072-017-7
 • Dillingerová M.: Riešenia domáceho kola MOZ 7. In: 54. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2004 ISBN 80-8072-017-7
 • Dillingerová M.: Mathematische Wettbewerbe in der Slovakei (Arbeit mit Talenten). In: Zborník 7 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky. KAGDM, Bratislava, 2003
  ISBN 80-223-1955-4
 • Dillingerová M.: O neexistencii telesa so siedmimi hranami. In: MAKOS 2002 Sborník příspěvků z podzimní školy péče o talenty, JČMF, Olomouc, 2003 ISBN 80-244-0549-0
 • Dillingerová M.: How to solve geometrical problems with a graphic calculator. In: Zborník 8 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky. KAGDM, Bratislava, 2004
 • Bálint V., Dillingerová M., Novotný P., Smitková M., Valášková Z.: Pytagoriáda. Zbierka úloh 25. ročníka Pytagoriády. IUVENTA, Bratislava, 2004 ISBN 80-8072-020-7 EAN 9788080720209
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 54. ročník: Z4-II-3, Z5-II-2, Z6-II-3, Z7-II-1, Z8-II-2, Z9-II-1, Z9-II-2, Z9-III-2 publikované v letákoch MOZ, IUVENTA, Bratislava 2005
 • Dillingerová M.: Matematická olympiáda a ClassPad300. In: Sborník Národní konference o počítačích ve škole, Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, Jednota školských informatiků, Liberec, 2005, ISBN 80-239-4633-1
 • Dillingerová M.: úlohy MO: 55. ročník: Z4-I-1, Z4-I-2, Z4-I-6, Z5-I-2, Z5-I-6, Z7-I-1, Z7-I-5, publikované v letáku MOZ, IUVENTA, Bratislava 2005
 • Dillingerová M.: Riešenia domáceho kola MOZ 4. In: 55. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2005 ISBN 80 – 8072 – 035 – 5
 • Dillingerová M.: Riešenia domáceho kola MOZ 5. In: 55. ročník matematickej olympiády. Komentáre k úlohám 1. kola. IUVENTA, Bratislava 2005 ISBN 80 – 8072 – 035 – 5
 • Dillingerová M.: Využitie počítača a grafických kalkulačiek vo vyučovaní geometrie ZŠ Pripravené do tlače In: Zborník z medzinárodnej konferencie Matematika v škole dnes a zajtra, Ružomberok
 • Dillingerová M.: Geometrické úlohy z Matematickej olympiády ZŠ. Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave, 2005 ISBN 80 – 7164 – 394 – 7

späť na zoznam členov oddelenia